.

Principals verbs irregulars

Com estudiar-los?
I l'imperatiu, com l'estudiem?
Quines irregularitats?
Quins verbs entren? Vols una prova de mostra?
Com estudiar-los?
 • Cal conèixer bé el nom dels temps verbals, perquè són l'etiqueta que ens permet d'identificar les diferents formes del verb.
 • De primer, hom ha d'assegurar-se de saber aplicar aquestes etiquetes amb seguretat a les formes regulars.
 • S'ha de repetir sovint la conjugació dels diferents verbs fins a familiaritzar-s'hi.
 • Cal que cadascú sàpiga quin és tipus de memòria que li permet de retenir millor les dades (repetir en veu alta les paraules, sentir-les, llegir-les, escriure-les...).
 • Per memoritzar, és més eficaç de dedicar-hi sis blocs intensos curts de deu minuts (6 x 10 minuts = 60 minuts) que no pas una empollada d'una hora al darrer moment.
On són les irregularitats? Hi ha problemes ortogràfics?
 • Certes irregularitats es repeteixen en diversos verbs en uns mateixos temps:
  •  bec  / beguí  / begui  / begués / begut
  •  visc / visquí / visqui / visqués / viscut
 • Algunes formes verbals segueixen regles ortogràfiques que cal respectar:
  • accents: aniré, aniràs, anirà; anàvem,anàveu; anés, anéssim, anéssiu...
  • dièresis: adequo, adeqües, adequa, adeqüem, adeqüeu, adeqüen...
  • alternança u / v: beu / bevem, beveu; beuré / bevia, bevies...
 • Altres sofreixen canvis en les vocals:
  • e / a (àtona): neix / naixem, naixia; treu / traiem, traieu; fes / farà...
  • u / o (àtona): cull / collim, collia, collir; cus / cosir, cosiu, cosís, cosit... 
  • u / o: vull, vulguem / voleu, volgués; puc, puguem / podem, pogués...
Com conjugar l'imperatiu, aquest temps a part?
 • Com és correcte? 
  • Seguem, seieu o seiem, segueu? Seguem, segueu o seiem, seieu? Uf!
 • Per sobreviure conjugueu-lo així (tu + vosaltres / vostè + nosaltres + vostès):
  • seu tu, seieu vosaltres / segui vostè, seguem nosaltres, seguin vostès;
  • viu tu, viviu vosaltres / visqui vostè, visquem nosaltres, visquin vostès.
Quins verbs entren a cada examen? Voleu una prova de mostra i la solució?
 • Collir, cosir, estar, fer, haver, néixer, poder, ser i treure 
 • Conèixer, dir, dur, escriure, prendre, riure, saber, seure, veure i viure
Retorn a l'inici                                                                                                     Sebastià Bech
.