MERCÈ RODOREDA: La plaça del diamant

1. Treball de lèxic de les paraules assignades

Per confegir un recull de lèxic que ajudi a comprendre millor aquesta narració, cada alumne/a haurà de treballar les catorze paraules que té assignades.

Estructura de les fitxes de treball

La fitxa de cada vocable s'escriurà, d'acord amb la pauta següent, a la taula del document de Microsoft Word anomenada bd_lexic_pldiamant.rtf:
 • entrada, en negreta i minúscula (tal i com apareix al diccionari; per exemple: la forma verbal mudaria s'entraria com el vocable "mudar" i blaves, com "blau");
 • categoria gramatical, abreujada en cursiva (A, Av, N, V...);
 • observacions lèxiques, si s'escau, (abreujades) en cursiva:
  • arc (arcaisme), cast (castellanisme), col (forma col•loquial), dial (forma dialectal)...    
  • loc (locució), ff (frase feta);
 • definició breu, en rodó, del mot (en l'accepció o sentit amb què s'utilitza al text);  
 • context significatiu on apareix el mot, en cursiva (subratllant, a més, la paraula en qüestió): el context ha de permetre que es vegi el sentit amb què s'usa la paraula;
 • pàgina en què apareix; 
 • sigles identificadores de l'alumne/a (per exemple: Josep Garcia: JG).

Exemple:

Entrada Cat Obs Significat Context Pg Alum
mudar V
Sofrir un canvi. Mentre que si la sabéssim estimar, potser mudaria. 46 JG
mentida N
Asserció feta cientment contra la veritat. Mentida! No ens respectes. 46 JG
obediència N
Acció d’obeir, qualitat d’obedient. L’amor als pares és obediència, si no... 46 JG

Per veure més exemples consulteu el Vocabulari de Contraban.


La taula on s'ha d'escriure

 • Baixeu el fitxer Word bd_lexic_pldiamant, que conté la taula on heu d'escriure el treball de lèxic, des d'aquí mateix o bé de la pàgina del Departament de Català d'aquesta web (www.iesolorda.org), on apareix sota el títol "Graella per al lèxic de La plaça del Diamant".
 • Canvieu el títol del fitxer (bd_lexic_pldiamant) pel vostre propi nom.

Aquest fitxer, manejable amb Word, pot ser usat per diverses persones, ja que la taula es pot anar allargant. Segurament observareu que no té l'extensió .doc (bd_lexic_pldiamant.doc), sinó .rtf (bd_lexic_pldiaman.rtf), perquè aquest format és més segur enfront de determinats virus.

En el mateix disquet que lliurareu al professor hi pot haver més d'un fitxer, sempre que els hàgiu posat noms diferents i que vigileu el contagi de virus (més d'un ja hi ha perdut la feina en cursos anteriors).

Com treballar

 • Llegiu amb atenció les pàgines on hi ha les paraules assignades.
 • Busqueu-ne el significat en un bon diccionari i anoteu curosament el sentit amb què s'usa.
Feu servir un bon diccionari, com
 • el DIEC (Diccionari de l'IEC) o
 • el Diccionari de la llengua catalana de la Gran Enciclopèdia o
 • el DGLC (Diccionari general de la llengua catalana de P. Fabra).

Si no hi apareix el vocable o no hi apareix amb el sentit que té al text, cal que recorregueu al Diccionari Català-Valencià-Balear d'A.M. Alcover i de F. de B. Moll.

 • Escriviu, meticulosament, a la graella la vostra feina sense cap falta.
 • Passeu-hi el corrector.
El vostre treball ha de poder transferir-se sense retocs a la gran base de dades sobre el lèxic de La plaça del Diamant.


Data i forma de lliurament

Caldrà lliurar al professor abans del 9 d'octubre:
 • una fotocòpia del fragment treballat amb les paraules comentades subratllades
 • una impressió del treball lèxic (òbviament, en paper) i 
 • el disquet on es troba el fitxer, etiquetat de forma adient. 

Avaluació de la feina

Aquesta tasca es valorarà com una nota de classe (com un comentari, una preguntada oral o escrita...).
Inicialment l'alumne té 10 punts i un de reserva (si el treball ha estat fet de forma acurada); però si el plantejament de la feina no és prou seriós (per exemple: contextos insuficients, definicions pobres, errades de picar...) sofrirà una reducció de la puntuació de partida.
Després es descomptarà a cada vocable fins a un màxim d'un punt:
 • -0,5 per faltes d'ortografia o per no seguir les normes donades;
 • -1 per errades greus, com no explicar correctament el sentit del mot;


El bloc de paraules assignat

L'identificador de cada alumne (a1, a2... ) permet de trobar les paraules assignades a cadascú al fitxer Vocabulari de "La plaça del Diamant".
.
Alumnes 2n D Batx Identif.
Alumnes 2n D Batx Identif.

a1

a16

a2

a17

a3

a18

a4

a19

a5

a20

a6

a21

a7

a22

a8

a23

a9

a24

a10

a25

a11

a26

a12

a27

a13

a28

a14

a29

a15

a30


2. Treball d'estudi i comentari del tema assignat

Objectius del treball

 • Fer una lectura atenta, comprensiva i reflexionada del text (evitar la lectura mecànica d'anar tirant milles a tot drap).
 • Descobrir, a partir de petits aprofundiments, el valor humà i literari de l'obra.
 • Sentir més de prop les angoixes d'una dona senzilla enfront del destí, que no controla, davant un entorn que l'aclapara, enfront de la vida massa plena de misteris; sentir, finalment, que hi ha portes obertes.
 • Trobar, entre línies, la visió de la Catalunya dels anys trenta i quaranta del segle XX (anys d'esperances, sofriments i repressió) que va oferint Mercè Rodoreda a través de la mirada astorada i sofrent de Natàlia / Colometa.
 • Descobrir més enllà de la lectura argumental de la novel·la, tot l'entramant simbòlic que hi ha darrere les paraules aparentment senzilles de Natàlia / Colmeta.
 • Reflexionar una mica més del tractament que Mercè Rodoreda dóna al text, ja que l'art és forma, descobrint aspectes com l'estructura del relat, el punt de vista narratiu, l'estil de la narració (tarannà de la veu narradora; estructuració del relat, descripcions i diàlegs; utilització de trets dels llenguatge col·loquial; ús de símbols i d'altres recursos retòrics com antítesis i contraposicions, reiteracions de diversos tipus, comparacions, metàfores; utilització d'altres recursos literaris com retrospecció, el·lipsis...).
 • Aplicar els conceptes literaris bàsics a la valoració d'uns textos que caldrà haver llegit bé, haver comprès plenament i analitzar a fons (estructura, recursos...).
 • Descobrir les pròpies intuïcions sobre el text, concretar-les, justificar-les, ordenar-les, travar-les entre elles i, finalment, formular-les per escrit de forma clara i coherent.

Estructura del treball

Els treballs demanats poden classificar-se, a grans trets, en dos blocs:

Estudi d'un aspecte de l'obra: la feina rau a extreure un conjunt d'informacions escampades al llarg del text, analitzar-les, interpretar-les i formular una visió de conjunt d'algun aspecte rellevant.
Comentari d'un text: el treball se centra bàsicament a comentar un fragment de text.
Estudi d'un aspecte de l'obra
 • Context pertinent: informacions prèvies necessàries per a la correcta comprensió del(s) fragment(s) treballat(s):
  • context intern, provinent de la pròpia narració, i
  • context extern, previ al text, com el marc social i històric de l'època o el marc geogràfic.
 • Examen i suposició inicials: establiment provisional de les línies mestres del text.
 • Hipòtesi inicial: formulació d'una suposició d'interpretació del text / d'allò que intuïu i voleu demostrar.
 • Anàlisi de les dades: estudi dels diferents fragments del text que considerem pertinents (cal ser curosos amb el text original i amb les citacions).
 • Interpretació de les dades: recerca del sentit que es pot deduir del conjunt d'observacions fetes (confirmant, matisant o desmentint la hipòtesi inicial) i que duen a formular una teoria fonamentada sobre l'assumpte estudiat.
 • Conclusió i valoració: finalització del treball 
  • amb el resum de les dades i de les idees cabdals acabades de presentar i 
  • amb l'exposició raonada la vostra opinió personal
Comentari d'un text

Heu de tenir en compte els aspectes següents tant en la confecció del treball com en la seva redacció posterior:

 • Context extern: informacions de caire històric, geogràfic, social... necessàries per a poder entendre a fons el text.
 • Context intern: informacions del conjunt de l'obra que heu de tenir presents per entendre el fragment que en comenteu.
 • Assumpte: sintagma nominal que expressa de què tracta el text.
 • Tema: oració que formula escuetament i clara la idea central del fragment.
 • Resum: exposició breu, amb paraules pròpies, del que narra, descriu o explica el fragment.
 • Estructura del text: parts de què es compon el fragment (amb l'ajuda dels subtítols que hi hàgiu posat) i com es traven entre elles (introducció, cos, conclusió; successió de seqüències narratives, descriptives...).
 • Recursos literaris
  • veu narrativa, punt de vista, trama, el•lipsis ...; 
  • combinació d'elements narratius, descriptius i valoratius entre ells; 
  • desenvolupament de la línia central de la narració i inserció de digressions...
 • Recursos expressius
  • recursos retòrics com la comparació, la metàfora, la hipèrbole, la personificació; antítesi, contraposició; la reiteració; o l'enumeració, la gradació... 
  • recursos lingüístics com la precisió i riquesa lèxiques; l'estil directe i l'estil indirecte; l'adjectivació...; el registre...
 • Observacions personals
 • Conclusió i valoració: resum del més important que hàgiu exposat i valoració de l'assoliment dels objectius, suposadament, proposats per Rodoreda.

Passos preliminars

 • Previsió: començar la feina de lectura i confecció del treball amb molt de marge de temps, perquè les dificultats i els contratemps ja es presentaran sols i, sovint, a la impensada.
 • Lectura prèvia de tota la narració: fer-se'n una visió de conjunt abans de l'inici de l'estudi del fragment assignat.
 • Domini dels conceptes literaris bàsics: haver entès bé les principals característiques de la narració; consulteu, doncs, els vostres llibres de text de Batxillerat. Vegeu:
  • al manual de Primer, La narrativa: elements formals (estructura, punt de vista, temps, espai, personatges) i subgèneres (pàgs. 165-168);
  • al manual de Segon, La narrativa: Característiques del gènere narratiu modern. La novel•la (elements formals de la novel•la moderna). El conte literari (pàgs. 146-153); també certs aspectes d'Els recursos retòrics (pàgs. 161-163);
  • a la web de l'IES. Olorda la introducció a "La plaça del Diamant", preparada per l'autor d'aquestes pàgines.
 • Coneixement sumari de la figura de Mercè Rodoreda i la seva obra: tenir nocions del que pretenia amb aquesta novel·la, conèixer l'època convulsa que serveix de marc a l'acció i el moment històric en què l'escriu des de l'exili, les motivacions per a escriure que té l'autora, el seu peculiar estil narratiu. Vegeu:
  • al manual de Segon, Mercè Rodoreda: Literatura de postguerra. Els anys seixanta (pàgs. 232-235);  la vida i obra de Mercè Rodoreda (pàgs. 236-239);
  • a "La plaça del Diamant", el pròleg .
 • Aclariment de l'abast i dels objectius del treball: consulteu, si cal, amb el professor.
 • Plantejament d'una metodologia de treball.

Com treballar

 • Subratllar o marcar els fragments i mots més significatius (en un o diversos colors).
 • Esbrinar el significat dels vocables usats i la referència de cada topònim.
 • Aclarir totes les dades del context intern i extern desconegudes.
 • Posar títol i subtítols a les diferents parts de la narració.
 • Fer fitxes dels fragments de text rellevants indicant-ne les pàgines, si la informació apareix dispersa al llarg de la narració.
 • Formular les observacions i judicis: verbalitzar les pròpies intuïcions.
 • Jerarquitzar les idees (fonamentals, importants, secundàries o irrellevants) i travar-les.
 • Plasmar-les sobre el paper en un esquema del treball.
 • Redactar el treball: posar títols i subtítols encapçalant les diferents parts i escriure l'exposició de forma precisa, clara i coherent.
 • Escriure, al treball, les citacions literals entre cometes amb indicació de la pàgina: "el que és veritat a Figueres és gairebé sempre mentida a Perpinyà" (Contraban, 205).
 • Revisar a fons el text: 
  • detecteu els passatges mal redactats (podeu llegiu-lo com si algun company us escoltés, atents al que us sembla que no entendria a la primera lectura); 
  • consulteu al diccionari els vostres dubtes lèxics o ortogràfics; 
  • passeu-hi un bon programa corrector .

Com presentar el treball o comentari

 • Extensió: entre 1 i 2 pàgines escrites a doble espai.
 • Mida del paper: foli o DINA4. 
Excepcionalment, el professor pot autoritzar algun alumne a escriure una pàgina més.
 • Presentació: 
  • text net, amb marges, no atapeït, 
  • ben organitzat (amb les parts ben marcades), 
  • sense faltes...
Pot grapar-se al davant un altre full que indiqui el títol del treball i el nom de l'autor; en el cas dels comentaris, pot ser útil de grapar al darrere una fotocòpia del text amb subratllats i subtítols.

Data de lliurament

 • El mateix dia de l'examen de La plaça del Diamant.
 • Hi haurà penalització en cas de retard en el lliurament.

Temes proposats

Els treballs són individuals i tots són diferents; per això, heu d'apuntar-vos com més aviat millor a la llista del professor. Els darrers no podran triar.

 

Context extern:

Alumne /a

 

1

El marc històric (al·lusions, repercussions...)

 

 

2

Economia d'una família rendista

 

 

3

La revolució social i política durant la guerra

 

 

4

El front d'Aragó

 

 

5

La subsistència familiar a la guerra i primera postguerra

 

 

6

Guerra i postguerra: "rojos" i "nacionals"

 

 

7

Les transaccions econòmiques (monetàries i en espècie)

 

 

8

Trobar feina

 

 

 

Assumpte i tema:

 

 

9

La història de Colometa

 

 

10

Lectura simbòlica: Catalunya de la república a la repressió

 

 

11

El masclisme

 

 

12

Dificultats d'una dona per trobar la seva vida de debò

 

 

 

Estructura del text:

 

 

13

Parts de la narració: plantejament, nus i desenllaç

 

 

14

Les retrospeccions

 

 

15

El temps a la narració. Les el·lipsis

 

 

16

Els escenaris (1): El barri de Gràcia

 

 

17

Els escenaris (2): La casa del carrer Montseny

 

 

18

Els escenaris (3): Els parcs

 

 

19

Els escenaris (4): La torre dels senyors

 

 

20

Els escenaris (5): La casa d'Antoni, l'adroguer

 

 

21

Els escenaris (6): La plaça de vendre

 

 

21

Els escenaris (7): La plaça del Diamant

 

 

23

L'ambient: La Festa Major de Gràcia

 

 

24

La protagonista (1): L'empremta de la seva la família (pares)

 

 

25

La protagonista (2): Les pors de Colometa

 

 

26

La protagonista (3): La relació amb Quimet

 

 

27

La protagonista (4): La feina fora de casa

 

 

28

La protagonista (5): Procés de rebel·lia contra el colomar

 

 

29

La protagonista (6): Procés de mitificació del passat

 

 

30

La protagonista (7): Una mare esforçada

 

 

31

La protagonista (8): La relació amb Antoni, l'adroguer

 

 

32

La protagonista (9): La presència del difunt Quimet

 

 

33

L'antagonista (1): Quimet, un caràcter dominant

 

 

34

L'antagonista (2): Quinet i l'economia familiar

 

 

35

L'antagonista (3): Quimet, la seva relació amb Natàlia

 

 

36

L'antagonista (4): Quimet, un home del seu temps

 

 

37

Personatges (1): L'Antoni i la Rita

 

 

38

Personatges (2): L'Antoni, l'adroguer

 

 

39

Personatges (3): La Sra. Enriqueta, una segona mare

 

 

40

Personatges (4): Julieta, una noia del seu temps

 

 

41

Personatges (5): Els amics de Quimet: en Cintet i en Mateu

 

 

42

Personatges (6): La pobra Maria

 

 

43

Altres personatges (1): La mare del Quimet

 

 

44

Altres personatges (2): Els pares de la Natàlia

 

 

45

Altres personatges (3): El senyor del guardapols

 

 

46

Altres personatges (4): Andreuet, l'aprenent

 

 

47

Altres personatges (5): En Vicenç

 

 

48

Els coloms (1): La cria (espais, tècniques, feines)

 

 

49

Els coloms (2): Els diversos tipus

 

 

 

Recursos literaris: 

 

 

50

La veu, el punt de vista i l'estil narratius.

 

 

51

L'estil directe i l'indirecte. Tipus de diàleg.

 

 

51

Els verbs de dicció i de pensament

 

 

53

La història i la trama. Creació de l'interès envers el relat.

 

 

54

La combinació d'elements reals, versemblants i simbòlics.

 

 

55

Com presenta o descriu els personatges?

 

 

56

Com descriu els diversos escenaris de l'acció?

 

 

 

Recursos expressius: 

 

 

57

Recursos retòrics (1): La contraposició i l'antítesi

 

 

58

Recursos retòrics (2): La reiteració (anàfora, duplicació...)

 

 

59

Recursos retòrics (3): La comparació (feta i de creació)

 

 

60

Recursos retòrics (4): La metàfora

 

 

61

Recursos retòrics (5): La sintonia

 

 

62

Recursos retòrics (6): L'enumeració

 

 

63

Elements simbòlics (1): Els coloms

 

 

64

Elements simbòlics (2): L'embut

 

 

65

Elements simbòlics (3): Les balances

 

 

66

Elements simbòlics (4): La botiga dels hules (flors, nines...)

 

 

67

Elements simbòlics (5): Les flors i els arbres

 

 

68

Elements simbòlics (6): Els ocells (merlot...)

 

 

69

Elements simbòlics (7): Les flors artificials

 

 

70

Elements simbòlics (8): El quadre de les llagostes

 

 

71

Elements simbòlics (9): Flors, bombetes i llums blaus

 

 

72

Elements connotats (1): Travessar el carrer Gran

 

 

73

Llengua (1): Trets del llenguatge col·loquial

 

 

74

Llengua (2): Lèxic culte i alguna imprecisió col·loquial (revòlver, acera...).

 

 

75

Llengua (3): Certa abundor d'onomatopeies

 

 

 

Comentari literari d'alguns fragments:

 

 

76

La presentació de Quimet (cap. 1)

 

 

77

La visió de la sang a l'església (cap. 35).

 

 

78

El somni de les mans (cap. 34).

 

 

79

El viatge catàrtic final (cap. 39)

 

 


Quan hàgiu triat un treball que us pugui semblar prou interessant, adreceu-vos al professor per saber si algú ja l'ha pres abans que vosaltes,  per conèixer l'enfoc que se li ha de donar i, finalment, si us convenç prou, feu que us l'atribueixi.

Trieu de manera preferent els trebals marcats en verd.


Bibliografia

Rodoreda, Mercè: La plaça del Diamant. Club Editor Jove, Barcelona, 2005.
Sala, Montse i altres: Llengua catalana i literatura 1. Sèrie Astrolabi, Mc Graw Hill, Barcelona, 2002.
Vilardell, Clara i altres
: Llengua catalana i literatura 2. Sèrie Astrolabi, Mc Graw Hill, 2003.
Arnau, Carme: Introducció a la narrativa de Mercè Rodoreda. El mite de la infantesa. Edicions 62, Barcelona, 1979 (pàgines 115-165).
Bech, Sebastià i Borrell, Josep
: Com es comenta un text literari. Barcanova, Barcelona, 1988.
Bech, Sebastià: Notes introductòries a "La plaça del Diamant", en aquesta web.