Projectes a l'Institut Olorda


El treball per projectes és una metodologia que permet situar l’alumne com a centre de l’aprenentatge i s’adreça a la millora de les seves competències de caràcter transversal i l’assoliment d’aprenentatges significatius. Els projectes fomenten coneixements a través d’activitats, dinàmiques i materials diversificats. Prenen relleu l’aprenentatge per descobriment i l’aplicació dels coneixements apresos en altres contextos, potenciant la comunicació, el debat i la connexió amb els interessos i les necessitats del nostre alumnat.


COM ÉS EL TREBALL PER PROJECTES?

Es parteix d’un repte, problema, pregunta o tema que permet múltiples solucions vàlides i que genera la creació d’un producte final. Fomenta la planificació i l'organització per part dels alumnes Es promou el treball cooperatiu i l’execució de diferents rols dins del grup Incentiva processos d’investigació que suposen cercar, seleccionar i interpretar informació a través de fonts diverses, formular nous dubtes i noves preguntes i establir relacions amb altres problemes. S’aplica l’avaluació formadora: coavaluació i autoavaluació Es prioritza la comunicació, el diàleg i la discussió en petit i gran grup per construir coneixement de forma compartida.

 

PROJECTES A 1R I 3R D’ESO

A 1r i 3r d’ESO els nostres alumnes realitzen una sessió de dues hores de cada projecte. Aquests projectes s’han dissenyat íntegrament pel professorat, que ha pres decisions de manera conjunta sobre la metodologia, organització i implementació de les diferents tasques que es proposen als alumnes, també les eines d’avaluació com l’autoavaluació i la coavaluació.

 

 

PROJECTES DE 1R D’ESO

Coneixes el teu poble?”: es proposa als alumnes una recerca sobre els elements més significatius del nostre municipi,  l’urbanisme, demografia, estructura del terreny, barris, zones verdes, oci jove, la festa de la rosa i creen una gimcana per als seus companys com a producte final.

 

 

ActualizArte Mitos”: els alumnes creen un producte audiovisual basant-se en un guió creat per ells i per a aquesta creació, dissenyen i produeixen objectes d’atrezzo inspirats en la temàtica clàssica.

 

 

PROJECTES DE 3R D’ESO

El Sant Feliu d’abans i d’ara”: es convida als alumnes a fer un estudi de la història del seu municipi amb la col·laboració de l’Arxiu Comarcal, centrant-se en els temes més rellevants que han fet el Sant Feliu d’avui.

 

 

Thought for Food” (Mengem amb seny?): els alumnes creen una campanya de conscienciació sobre alimentació i consum sostenible, a través d’activitats de recerca i anàlisi sobre la digestió, nutrició, hàbits alimentaris saludables i la sostenibilitat en l’alimentació.

 

 

Altres projectes


GeneracióOlorda (ràdio)

#aquiproubullying

Campus Ítaca

Consulta Oberta

Agenda Escolar 21